Immunitet sędziowski w świetle prawa

Immunitet (łac. immunitas – „uwolnienie od obciążeń”) to przywilej, który wyłącza odpowiedzialność sądową, gwarantuje nietykalność osobistą, a także zwalnia od czynienia tego, do czego inni są zobowiązani. Immunitet sędziego wypływa wprost z art. 181 Konstytucji, który stanowi, że sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności, bez …