ASP wierna swoim ideałom

Ostatnimi dniami głośno było o Grzegorzu Gilewiczu, (o którym można było przeczytać w „Rzeczpospolitej”), niedoszłym studencie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, który mimo pozytywnie zdanych egzaminów wstępnych nie dostał się na studia. Przyszły student otrzymał we wrześniu dokumenty do podpisu, w których miał przysięgać wierność zasadom demokracji i humanizmu. Pan Gilewicz poprosił o pominięcie fragmentu ślubowania o humanizmie, gdyż jak twierdzi jest on zwolennikiem monarchii konstytucyjnej, a także nie jest w stanie zaakceptować w humanizmie m.in sceptycyzmu naukowego oraz pojęcia dobra i zła. Akademia jednak nie zgodziła się na jakąkolwiek ingerencję w treść ślubowania, przez co Pan Gilewicz nie został przyjęty w poczet studentów.
Z prawnego punktu widzenia…
Pan Gilewicz powołał się na konstytucyjną zasadę wolności sumienia. Ministerstwo jednak stoi po stronie Uczelni i przypomina Prawo o szkolnictwie wyższym, które mówi, że: „osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut uczelni”. Z tą różnicą, iż Konstytucja nakłada na władze publiczne obowiązek równego i powszechnego dostępu obywatelom do edukacji w szkołach publicznych, a więc można rozumieć przez to niezależny od światopoglądu, wyznania, pochodzenia, rasy, koloru skóry, etc.
Zdania są podzielone…
Z jednej strony uczelnie mają prawo określić pewne wartości z drugiej jednak, nie mogą być zbyt wąsko ograniczone i godzić w czyjś światopogląd. Jak twierdzą niektórzy, uczelnia nie tylko naucza, ale również wychowuje – co potwierdza ministerstwo – „w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie” i „poszanowanie praw człowieka”.
Osobiście uważam, że światopogląd, który narzuca uczelnia powinien uwzględniać ogólne wartości miłości ojczyzny, poszanowania praw człowieka czy poszanowania dziedzictwa nauki i kultury. Nie narzucając przy tym wierności wybranym ideałom, czy konkretnym postulatom. Jeżeli wartości, czy doktryny, które są cenione przez studentów są zgodne z wartościami takimi jak dbałość o pokój, poszanowanie praw człowieka, patriotyzm, dbałość o rozwój nauki i kultury, prowadzenie badań naukowych w zgodzie z przyjętymi zasadami, wystarczą do tego, aby móc głosić swój światopogląd, nie kolidując przy tym z podstawowymi wartościami moralnymi, uznawanymi przez większość społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *