Ślub konkordatowy – wymagane dokumenty

Planujesz zawrzeć związek małżeński? Sprawdź jakie dokumenty będą Ci potrzebne.

Decydując się na udokumentowanie naszego związku mamy możliwość zawarcia związku małżeńskiego wybierając jeden spośród dwóch rodzajów. Są to oczywiście ślub cywilny, oraz ślub konkordatowy. Zanim jednak staniemy na ślubnym kobiercu czeka nas obowiązek dotyczący złożenia odpowiednich dokumentów. Omówmy więc istotne kwestie dla ślubu konkordatowego.

Pojęcie ślubu konkordatowego.
Ślub konkordatowy jest to ślub wyznaniowy, który powoduje skutki zarówno cywilne jak i kanoniczne. Wynika on z podpisania i ratyfikowania Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską, a Polską, ratyfikowany w 1993r, który w art. 10 zawiera przepisy o ślubie konkordatowym.

Czynności nupturientów* poprzedzające zawarcie związku małżeńskiego.

Obowiązki nupturientów:

przedłożenie kierownikowi USC* wymaganych dokumentów
złożenie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa cywilnego
złożenie oświadczeń w sprawie wyboru nazwisk (w wypadku ich nie złożenia małżonkowie zachowują swoje nazwisko, zaś dzieci otrzymują nazwisko ojca)
dostarczenie w terminie trzech egzemplarzy zaświadczenia sporządzonego przez kierownika USC do jednostki organizacyjnej związku wyznaniowego, gdzie ma zostać zawarte małżeństwo

Dokumenty niezbędne do przedłożenia kierownikowi USC:

dokumenty potwierdzające ich tożsamość
odpisy skrócone aktów urodzenia
dowód ustania lub unieważnienia tego małżeństwa, albo też dowód ustalenia nieistnienia małżeństwa (w przypadku, gdy wcześniej toczyło się postępowanie o ustalenie nieistnienia związku małżeńskiego, gdy było wcześniej zawarte)

W określonych przypadkach nupturienci są zobowiązani do przedłożenia kierownikowi USC zezwolenia na zawarcie małżeństwa:

zawierania małżeństwa poprzez osoby związane przeszkodą małżeńską
w sytuacji zawierania małżeństwa przez pełnomocnika

Gdy chcemy zawrzeć związek małżeński z obcokrajowcem należy złożyć przed kierownikiem USC dokument, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, a także powinniśmy okazać paszport bądź inny ważny dokument tożsamości.

Zaświadczenie potwierdzające brak jakichkolwiek przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego nupturienci dostarczają administratorowi jednostki organizacyjnej związku wyznaniowego.

*Nupturient – osoba, która zamierza zawrzeć związek małżeński

*USC – Urząd Stanu Cywilnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *